تصویری ز نقشه های ساختمان

نقشه کشی

در صورتی که بخواهیم یک زمین را به ساختمانی در آن تبدیل کنیم اولین کار این است که بهمراه یک گروه متخصص برای نقشه کشی، نقشه ی ساختمان و سازه را طراحی کنیم. نقشه کش از اعضای اصلی گروه طراحی ساختمان بحساب می آید. زیبایی و برتری ساختمان های عموما وابسته به نقشه کش و نقشه ی اولیه ی ساختمان می باشد.