آسفالت متخلخل

معرفی آسفالت متخلخل

دلیل اصلی در توجه به کاربرد این نوع خاص از روسازی سطح راه، خصوصیت زهکشی لایه رویه راه است. زهکشی به خاطر وجود درصد زیادی فضای خالی (بیش از ۲۰ %) و ارتباط فی مابین این فضاهای خالی امکان پذیر است، زیرا این حفره ها به( آب و هوا) اجازه می دهند که به طرف کناره های راه جریان پیدا کنند.