قیر های اصلاح شده و قطران

در مقالات قبلی انواع قیر های محلول و افزودنی های قیر را مورد بررسی قرار دادیم.حال انواع قیر های اصلاح شده و قطران را بیان میکنیم. انواع قیر های اصلاح شده قیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع Iقیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع IIقیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع IIIقیرهای اصلاح شده با پلیمر نوع …

قیر های اصلاح شده و قطران ادامه »