راه سازی

درجه بندی راههای درون شهری

By |2020-12-02T17:26:19-01:00ژوئن 10th, 2020|راه سازی|

این درجه بندی بر اساس آیین نامه وزارت راه و شهرسازی به صورت زیر می باشد. راه های شریانی درجه یک شامل: آزادراه، بزرگراه ، راه‌های کنار گذر و کمربندی راه های شریانی درجه دو: شامل خیابان های اصلی و فرعی، خیابان های محلی

تقسیم بندی راه ها

By |2020-12-02T17:26:19-01:00ژوئن 6th, 2020|آخرین مقالات, راه سازی|

ر ادامه بررسی اصول راه سازی و آسفالت راه ها، به تقسیم بندی راه ها می رسیم برای راه دو نوع تقسم بندی وجود دارد: طبقه بندی راه درجه بندی راه

Go to Top