بزرگراه

عملیات راه سازی، قیمت آسفالت، قیمت ایزوگام

درجه بندی راههای درون شهری

این درجه بندی بر اساس آیین نامه وزارت راه و شهرسازی به صورت زیر می باشد.

راه های شریانی درجه یک شامل: آزادراه، بزرگراه ، راه‌های کنار گذر و کمربندی
راه های شریانی درجه دو: شامل خیابان های اصلی و فرعی، خیابان های محلی