یک عکس از آسفالت بتونی است.آسفالت گرم نیز بیان شده است.

انواع آسفالت گرم

برای تعریف انواع آسفالت گرم، در ابتدا انواع مخلوط های آسفالت گرم و بتن آسفالتی مصرفی در قشرهای روسازی راه به شرح زیر تعریف می کنیم: