پارک جنگلی در چین، قیمت ایزوگام

تقسیم بندی راه ها

ر ادامه بررسی اصول راه سازی و آسفالت راه ها، به تقسیم بندی راه ها می رسیم
برای راه دو نوع تقسم بندی وجود دارد:

طبقه بندی راه
درجه بندی راه