اخبار

عکس از آسفالت

عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست؟

نوع روکش و آسفالت را می توان به سادگی با توجه به حجم ترافیک شهری در خیابان و نوع خاک انتخاب نمود اما گاهی انتخاب روکش آسفالت آنقدر پیچیده می شود که باید با توجه به تحقیقات و پژوهش های سنگین صورت گرفته و فاکتور های مهم و وزین مانند چرخه هزینه زندگی انتخاب کرد. هر گاه که در انتخاب از متدولوژی استفاده شود باید سبک انتخاب شده

آسفالت متخلخل

معرفی آسفالت متخلخل

دلیل اصلی در توجه به کاربرد این نوع خاص از روسازی سطح راه، خصوصیت زهکشی لایه رویه راه است. زهکشی به خاطر وجود درصد زیادی فضای خالی (بیش از ۲۰ %) و ارتباط فی مابین این فضاهای خالی امکان پذیر است، زیرا این حفره ها به( آب و هوا) اجازه می دهند که به طرف کناره های راه جریان پیدا کنند.