عکسی از تمامی محل های ورود رطوبت از کف به ساختمان

کنترل رطوبت از کف

در ساختمان ها علاوه بر اینکه رطوبت از طریق سقف خانه ها ممکن است وارد گردد، مسیر های ورود دیگری نیز دارد که ممکن است دیوار یا کف باشد.