در یک ساختمان مهمترین بخشی که باید مد نظر قرار داد که معماری آن می باشد معماری ساختمان از پایه ساختمان شروع شده و تا طراحی داخلی ساختمان ادامه خواهد یافت نقشه های معماری بر اساس اصول معماری ساختمان ممکن است انواع مختلفی داشته باشد بهتر است برای معماری و طراحی نقشه معماری از متخصصین این امر کمک بگیریم تا هزینه های ما کمترین اتلاف را داشته باشند پس از بخش معماری و سازه ساختمان بر اساس اصول مهندسی اجرا شده و نمای بیرونی ویژه ای به طراحی و نقشه مامی دهند